فرهنگ اختصارات

A  Collection  of  Abbreviations  in  Agricultural  Sciences


سرشناسه : فخری، اکبر، 1350
عنوان و نام پدیدآور : فرهنگ اختصارات علوم کشاورزی / اکبر فخری.
. مشخصات نشر : تبریز: اکبر فخری، 1394
مشخصات ظاهری : 211 ص.
978-600-04-4014- شابک : 5
وضعیت فهرست نویسی : فیپا
یادداشت : واژه نامه.
موضوع : کشاورزی -- واژهنامهها -- فارسی
موضوع : کشاورزی -- واژهنامهها -- انگلیسی
موضوع : فارسی -- واژهنامهها -- انگلیسی
موضوع : زبان انگلیسی -- واژهنامهها -- فارسی
S411/ رده بندی کنگره : 1394 ف 3ف 4
630/ رده بندی دیویی : 3
شماره کتابشناسی ملی : 4057163
نام کتاب: فرهنگاختصارات علوم کشاورزی
گردآوری: اکبر فخری
مشاور فنی: محبوب اخدر – حسن اصولی
ناشر: اکبر فخری
نوبت چاپ: اول
سال نشر: 1394 - تبریز
قطع و تعداد صفحه: وزیری/ 211
تیراژ: 1000 نسخه
978 قیمت: 150000 ریال -600 -04 -4014- شابک: 5


پیشگفتار
در نگاهی به متنهای علمی و تخصصی دانش کشاورزی، منابع طبیعی و علوم وابسته، پژوهشگران،
دانشجویان و مدرسان به فراوانی با شکلهای کوتاه واژهها و عبارتها شامل کوتهنوشتها 1ی حاصل از
حذف بخش خاصی از واژه و ایجاد ترکیب جدید، تشکیل واژه با کنارهم چیدن حروف آغازین چندین واژه
به صورت سرنام 2، و استفاده از علائم و نماد 3ها، همچنین واژههای مشتق شده 4 از فرایند پیوستن وند 5ها به
ابتدا و انتهای کلمهی اصلی 6، مواجه میشوند. فرایندهای مرتبط با کوتهنوشتها که تاریخچهی طولانی
آنها به روم و یونان باستان برمیگردد، به منظور اعمال کارکردهایی چون کاهش زمان و فضای نوشتاری و
خواندن عبارتها، نهفتهساختن برخی مفاهیم، و زدودن دشواری درک مطلب و ترجمهی متون تخصصی،
بهویژه متون مربوط به علوم تجربی و طبیعی بهکار میروند.
درکتاب حاضر، گردآوری و برگردان فارسی شکلهای اختصاری یا کوتهنوشتها در دوبخش ارائه شده
است. بخش مربوط به وندها (بخش اول) دربرگیرندهی پیشوندها 7 و پسوندها 8 به همراه معنی فارسی، و
عبارتهای مثال با ترجمهی فارسی میباشد. در بخش مربوط به کوتهنوشتها (بخش دوم)، شکلهای
کوتاه یا اختصار 9، سرنامها، و نمادها، به همراه معنی و ترجمهی واژها و عبارتهای نمونه گنجانده شده
است. بخشهای سوم و چهارم کتاب، با هدف تسهیل فرایند واژهیابی، به نمایه 10 ی واژگان و
اصطلاحهای لاتین و انگلیسی مندرج در بخشهای اول و دوم اختصاصداده شده است.
در گردآوری، برگردان، و ویرایش مطالب کتاب، از همکاری و مشاورهی دوستان ارجمند، آقایان مهندس
محبوب اخدر و دکتر حسن اصولی سپاسگزاری میکنم. امید میرود کوشش حاضر با استقبال دانشپژوهان
گرانقدر همراه شود و کاستیهای آن با نظرهای انتقادی دوستان ارجمند در ویراستهای بعدی اصلاح و
تکمیل گردد.
اکبر فخری
زمستان 1394
1 abbreviations
2 acronym
3 symbol
4 derivated
5 affix
6 affixation
7 prefix
8 suffix
9 abbreviated form
10 index

تصاوير

زبـان انگلیـسی . ترجـمـــه و ویرایش متن . فرهنـگ تخصـصی

. KNOWLEDGE OF LANGUAGE IS THE DOORWAY TO WISDOM SINCE LANGUAGE IS THE LIGHT OF THE THE MIND

لينک هاي مفيد

اطلاعات سايت

  • پست الکترونيک : fakhriak@gmail.com
  • مدير سايت: اکبر فخری
  • تاريخ امروز:
  • قدرت گرفته از بلاگ بيان